showmt - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

活力檢驗科     青春!! 熱血!! 活潑!!

檢驗科春酒

檢驗科聯歡晚會

更新時間

主題                    

2015/05/01

影片上傳,醫檢師電台資料更新

2015/10/30

專業文章上傳

2015/09/01

新增2015壁報論文

2015/04/20

首頁活動影片更新

2015/02/01

新增活動剪影(醫檢師節)

2015/01/01

封面羊年海報更新,醫檢師廣播電台行程表

2014/10/01

專業文章上傳

2014/01/01

封面更新(馬年海報)

2013/10/31

專業文章上傳

2013/10/20

新增壁報論文

2013/03/16

新增活動剪影

2012/04/22

檢驗科衛教海報上傳

2012/04/22

檢驗科衛教影片上傳

 

                                                                                                                                                  (more)


        彰化市中山路一段五四二號
        門診抽血時間   07:00-21:30
        檢體收取時間   24小時

        檢驗諮詢專線   (04)7256166 轉81152 81016
                                                    
81150
                                                   
                                              

         

 
Back to content | Back to main menu